top of page

Terms & Conditions

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

Artikel 1:Algemene bepalingen

Squeezy.be ,Leppin.be, sportiqueshop.be, luchodillitos.be, luchodillitos.nl  zijn webwinkels van de BVBA NUTRI-SPORT Wommelgem, met maatschappelijke zetel te 2160 Wommelgem, Autolei 150, met ondernemingsnummer 0477.007.792(hierna ‘Nutri-Sport’) waardoor haar klanten de mogelijkheid wordt geboden om producten online aan te kopen.De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten uit het assortiment dat  Nutri-Sport bvba aanbiedt in zijn webwinkel en elke online aankoop die de klant plaatst bij Nutri-Sport bvba. De klant aanvaardt dat deze voorwaarden als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van de eventuele eigen algemene of specifieke voorwaarden van de klant, zelfs wanneer deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn. Door zijn bestelling te plaatsen, erkent de klant dat hij kennis heeft genomen van de algemene verkoopsvoorwaarden en deze ook aanvaardt.

Artikel 2: Prijs

Alle op de website vermelde prijzen zijn steeds inclusief BTW. Indien vervoers-, reservatie- en/of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.De opgave van de prijs slaat uitsluitend op de producten zoals het woordelijk wordt omschreven.  De eventuele bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen of producten bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3 : Leveringen 

Levering aan huis wordt gegarandeerd binnen de 3 dagen, behalve bij bestellingen geplaatst op vrijdag of in het weekend, of wanneer er een product niet voorradig is.De levering wordt als uitgevoerd beschouwd binnen de afgesproken termijn, hetzij door de aflevering van het goed op het door de klant vermelde adres, hetzij in geval de geadresseerde afwezig is, door het achterlaten van een bericht waarin de ophaalmogelijkheid wordt vermeld.

De koper is verantwoordelijk voor alle informatie die hij met het oog op de levering aan de verkoper verschaft bij het plaatsen van een bestelling.  Nutri-Sport bvba kan in geen geval worden aangesproken voor het feit dat de verkochte goederen niet of niet tijdig konden worden geleverd, wanneer blijkt dat de coördinaten van de geadresseerde door de klant niet correct werden ingevoerd. 

Artikel 4: Aanbod

Elk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn op het Belgisch grondgebied/in de Europese Unie.  De producten zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik.  Ondanks het feit dat de webwinkel met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, of er materiële fouten in voorkomen, of deze niet up to date is.  In geval van specifieke vragen, verzoekt NutriSport om vooraf contact op te nemen. Nutri-sport is wat de juistheid, actualiteit, of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis.  Zij kan in geen geval aansprakelijk zijn in geval van materiële fouten, zet- of drukfouten. Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan ten allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Nutri-sport.Nutri-Sport is gerechtigd om bestellingen te weigeren, leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de leveringen.

Artikel 5: Betaling

De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen

-   Via Overschrijving

-   PayPal, De bestelling wordt pas verzonden na ontvangst van de volledige betaling

 

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde producten blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van Nutri-Sport. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering.

Artikel 7: Sancties voor niet-betaling

In geval van niet- of laattijdige betaling is de klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest van 10 % per jaar verschuldigd op de niet-betaalde bedragen.  Bovendien is de klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding van 10 % verschuldigd, met een minimum van 50 € per bestelling.

Artikel 8: Klachten

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van de producten of andere tekortkomingen bij de levering, moeten onmiddellijk worden gemeld na de levering.

Artikel 9: Weigeren van een order

Nutri-Sport kan in volgende gevallen een bestelling weigeren.

-Bij vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw van de klant

-Bij vermoeden dat de bestelling geplaatst wordt voor professionele doeleinden of commercieel gebruik. 

-Bij vermoeden dat de klant de intentie heeft de artikelen zelf door te verkopen.

-Bij uitputting van de voorraad of het niet langer beschikbaar zijn van een artikel

-Bij vaststelling van een ongeldig aanbod

-In geval van overmacht

-In geval van een technische fout

Artikel 10: Garantie

Wettelijk garantie: Nutrisport bvba is aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat bij de levering en dat zich manifesteert binnen een termijn van twee jaar, te rekenen vanaf de levering. Nutri-Sport verbindt er zich toe gedurende deze 2 jaar vanaf de levering, het defecte artikel of het onderdeel ervan kosteloos te vervangen of te herstellen, wanneer het gebrek werd gemeld binnen de 2 maanden nadat het werd vastgesteld

De BVBA Nutri-Sport behoudt zich het recht voor om het artikel om te ruilen indien de kosten voor herstelling buiten verhouding zouden zijn, of indien een herstelling onmogelijk is.  Subsidiair en tenzij het gebrek gering is, kan eventueel een passende prijsvermindering worden toegestaan of de ontbinding van de overeenkomst door de klant worden gevorderd. Gebreken die zich manifesteren na een periode van 6 maanden na de levering, worden niet geacht aanwezig te zijn geweest op het ogenblik van de levering, behoudens tegenbewijs door de klant. Nutri-Sport is niet aansprakelijk voor verborgen gebreken die zich manifesteren na een periode van 2 jaar vanaf de levering, noch voor gebreken die werden gemeld later dan twee maanden nadat deze werden vastgesteld. Commerciële garantie: Op sommige artikelen is een commerciële garantie van toepassing.  Elke commerciële garantie laat de wettelijke garantie onveranderd.  De commerciële garantie begint te lopen op hetzelfde moment als de wettelijke garantie, dit is vanaf de levering, tenzij anders vermeld. Garantievoorwaarden: Om een beroep te doen op een garantie, moet de klant het leveringsbewijs kunnen voorleggen.  De garantie is niet overdraagbaar.  Elk gebrek dient binnen de 2 maanden na de vaststelling, binnen de garantieperiode, te worden gemeld.  Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. De garantie is niet van toepassing op artikelen met een kortere levensduur of artikelen met een kortere vervaldatum.(voeding) houdbaarheid en garantie op producten andere dan etenswaren. Zoals opgelegd door de geldende en relevante wettelijke bepalingen geldt voor de door Squeezy/Leppin geleverde producten wettelijk geregelde kwaliteitscontroles. De minimale houdbaarheidsdatum is de datum tot waarop een (voedings)middel zijn specifieke eigenschappen behoudt, mits het op passende wijze wordt bewaard. Deze houdbaarheidsdatum is maar geldig zolang de verpakking niet geopend is en zolang de bijzondere bewaarvoorschriften nageleefd werden. De houdbaarheidsdatum op levensmiddelen is een aanwijzing van de producent. Tijdens de vermelde termijn garandeert de producent de kwaliteit van zijn product. Deze garantie geldt wanneer de bewaaromstandigheden, op het etiket vermeld, ook gerespecteerd zijn. De bewaaromstandigheden op het etiket hebben daarom hun belang. 

De houdbaarheidsdatum staat in verband met de bijzondere bewaaromstandigheden. Hierdoor zijn alle schakels van de voedingsketen verantwoordelijk voor de kwaliteit; van de producent en alle tussenpersonen (groothandelaars, vervoerders, winkeliers) tot consument (tijdens en na de aankoop). Eenmaal de verpakking geopend, houdt de garantie op. De kwaliteit van het product is gegarandeerd zolang de verpakking intact blijft. Eens geopend, wordt het voedingsmiddel een kwetsbaar product en vervalt de aangegeven datum. Er is geen wettelijke verplichting om niet-voorverpakte levensmiddelen te etiketteren. 

Voor zaken andere dan etenswaren die niet aan de overeenkomst beantwoorden dient de Koper Nutri-Sport hiervan uiterlijk binnen de zeven (7) werkdagen volgend op de levering hiervan in kennis te stellen. De eventuele vergoeding die hieruit volgt kan nooit groter zijn dan het bedrag zoals gefactureerd aan de Koper. Gewoonlijke of normale slijtage, onopzettelijke of opzettelijke veranderingen toegebracht door de Koper aan het product, het niet kunnen voorleggen van een originele factuur of geldend betaalbewijs en diverse nalatigheden zijn uitdrukkelijke, maar daarom niet limitatieve, uitzonderingen op het voormelde garantiestelsel.

Artikel 11: Informatie m.b.t. dieet en allergieën

Nutri-Sport  besteedt de grootste zorg aan het online plaatsen van informatie over de eigenschappen van de producten.  Hoewel Nutri-Sport er alles aan doet om de betreffende informatie accuraat weer te geven, kan het voorvallen dat een bepaald ingrediënt niet werd vermeld en er in producten sporen worden teruggevonden van ingrediënten, zonder dat dit op de website werd aangegeven. Nutri-Sport kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld, voor eventuele allergische reacties of gezondheidsrisico’s die verbonden zijn aan het gebruik van een product.

Artikel 12: Verzakingstermijn

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten woonachtig op het Belgisch grondgebied die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen.De consument heeft het recht aan Nutri-Sport mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief, binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.

Klanten die van dit verzakingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 kalenderdagen vanaf de levering contact opnemen met Nutri-Sport bvba  en dienen de goederen binnen de 2 werkdagen na het ontvangen van de nodige instructies op eigen kosten terug te bezorgen aan Nutri-Sport , op het adres Autolei 150 ,2160 Wommelgem en dit ter attentie van de afdeling webwinkel.

Enkel producten die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en het leveringsbewijs kunnen worden teruggenomen. Levensmiddelen en producten die snel kunnen bederven of verouderen vallen buiten de toepassing van dit recht.  Deze producten kunnen aldus niet worden teruggenomen.

 Artikel 13: Overmacht

In geval van overmacht is Nutri-Sport niet gehouden hun verplichtingen jegens de andere partij na te komen. Nutri-Sport bvba is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.

Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de andere partij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de Website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.

 

Artikel 14: Privacy

Nutri-Sport bvba verbindt zich ertoe de gegevens van de klant uitsluitend te gebruiken om te voldoen aan de vraag van de klant en om informatie van Nutri-Sport bvba of één van zijn zuster- en/of dochterondernemingen op te sturen.

Nutri-Sport behandelt alle gegevens van haar klanten als vertrouwelijke informatie en zal deze gegevens nooit doorgeven aan derden, tenzij aan haar zuster- en/of dochterondernemingen.  De klant kan de gegevens die in de klantenlijst bewaard worden op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen en kan weigeren dat Nutri-Sport bvba de gegevens gebruikt om informatie te sturen.  Hiervoor volstaat het schriftelijk te vragen voortaan geen informatie meer te versturen.  De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn login gegevens en het gebruik van zijn paswoord.

 

Artikel 15: Toepasselijk recht – bevoegde rechter

Op elke overeenkomst die op de website Nutri-Sport (squeezy.be)tot stand komt, is het Belgisch recht van toepassing.  Bij geschillen zijn uitsluitend de Hoven en Rechtbanken van Antwerpen bevoegd.

bottom of page